neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Adatvédelmi nyilatkozat

A Dr.Weigert Hungária Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 16., info(at)drweigert.hu, tel: (1) 237-0604, adószám: 11952918-2-43, a továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Dr.Weigert Hungária Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Dr.Weigert Hungária Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Dr.Weigert Hungária Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Dr.Weigert Hungária Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Dr.Weigert Hungária Kft. Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Dr.Weigert Hungária Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az XXX Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Dr.Weigert Hungária Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A Dr.Weigert Hungária Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Dr.Weigert Hungária Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Dr.Weigert Hungária Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Dr.Weigert Hungária Kft. Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Cégünk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Dr.Weigert Hungária Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Sütik - cookie - k
A drweigert.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Dr.Weigert Hungária Kft. webhelyén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ügyfélkapcsolat
Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Egyéb
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az XXX Kft-t.

Eljárási szabályok
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

Fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Matomo Opt-Out

Ha a „Statisztika” cookie-sávot bekapcsolja, akkor engedélyezi számunkra a névtelen kiértékelést a Matomo-val és a Matomo cookie-val.

Opt-Out

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel
Ez a weboldal beágyazott YouTube-videókat tartalmaz. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A YouTube szolgáltatást kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt eredményezi, hogy a YouTube nem tárol információkat a weboldal látogatóiról, mielőtt azok megtekintenék a videót. A kiterjesztett adatvédelmi móddal azonban nem feltétlenül zárható ki az adatok YouTube-partnerek számára történő továbbítása. Így például a YouTube – attól függetlenül, hogy Ön megtekint-e egy videót – kapcsolatot hoz létre a Google DoubleClick-hálózattal.

Mihelyt Ön elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, létrejön egy csatlakozás a YouTube szervereire. Ennek során a YouTube-szerver információt kap arról, hogy Ön melyik oldalainkra látogatott el. Amennyiben Ön be van jelentkezve YouTube-fiókjába, akkor Ön lehetővé teszi a YouTube számára az Ön internetezési szokásainak személyes profiljához való hozzárendelését. Ezt úgy akadályozhatja meg, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából. A YouTube emellett különböző cookie-kat (más néven sütiket) tárolhat vagy hasonló jellegű felismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomata) alkalmazhat az Ön végberendezésén. Ezen a módon a YouTube információkat kaphat a jelen weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát jelleg fejlesztésére és a csalási kísérletek megelőzésére használják.

Egy YouTube-videó elindítását követően szükség esetén olyan további adatfeldolgozási folyamatok indulhatnak el, amelyekre nincs hatásunk. A YouTube használata az online kínálatunk megfelelő megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdeket képez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Amennyiben megfelelő hozzájárulásra került sor, akkor a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható. 

A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében a Google által rendelkezésre bocsátott, ún. webes betűtípusok alkalmazására kerül sor, amikor Ön a YouTube szolgáltatást használja. 
Egy oldal megnyitásakor böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és a betűtípusok helyesen jelenjenek meg.
Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatot kell létesítenie a Google szervereivel. A Google így tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül keresték fel az adott weboldalt.
A Google webes betűtípusaival kapcsolatos további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq oldalon, továbbá a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A YouTube használata során adott esetben a személyes adatok Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítására kerül sor. Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesült Államokban alacsonyabb fokú védelmi szint állhat fenn a személyes adatokra vonatkozóan, mint az Európai Unióban. A YouTube használata során a személyes adatok Egyesült Államokba történő továbbítása során alkalmazandó védelmet az EU erre vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló határozata biztosítja: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc

Google Maps
Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4) Google Maps nevű térképszolgáltatását alkalmazzuk. Ennek segítségével interaktív térképeket jeleníthetünk meg Önnek közvetlenül a weboldalon, lehetővé téve Önnek a térképfunkció kényelmes használatát, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogalap alapján jogos érdekünket képezi. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásához azt megelőzően szert teszünk az Ön hozzájárulására, akkor a jogalapot kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi.
Weboldalunk meglátogatása során a Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön megnyitotta weboldalunk egyik aloldalát. 

Erre attól függetlenül sor kerül, hogy Ön be lenne jelentkezve egy Google felhasználói fiókkal, vagy nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google-nél, akkor az adatokat közvetlenül hozzárendelik az Ön fiókjához. Ha Ön nem szeretné a Google-profiljához történő hozzárendelést, akkor a gomb megnyomása előtt ki kell lépnie. A Google felhasználói profilként menti az Ön adatait, és hirdetési, piackutatási és/vagy weboldalának igény szerinti alakítására használja azokat. Az ilyen kiértékelésre különösképpen (még bejelentkezett felhasználók esetén is) az igényalapú hirdetések, illetve a közösségi hálózat más felhasználóinak tájékoztatása érdekében kerül sor az Ön által a weboldalunkon végzett aktivitásaira vonatkozóan. Önt kifogásolási jog illeti meg az ilyen felhasználói profilok létrehozásával szemben, melynek gyakorlása során Önnek a Google-hoz kell fordulnia.

A Google Maps felhasználási feltételeit a „A Google Maps használati feltételei” alatt találhatja meg: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében a Google által rendelkezésre bocsátott, ún. webes betűtípusok alkalmazására kerül sor, amikor Ön a Google Maps szolgáltatást használja. 
Egy oldal megnyitásakor böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és a betűtípusok helyesen jelenjenek meg.
Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatot kell létesítenie a Google szervereivel. A Google így tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül keresték fel az adott weboldalt.
A Google webes betűtípusaival kapcsolatos további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq​​​​​​​ oldalon, továbbá a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A Google Maps használata során a személyes adatok adott esetben az Egyesült Államokba történő továbbítása az EU erre vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapul. További részleteket itt találhat: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Hírlevél
Ha a weboldalon felkínált hírlevelet szeretné megkapni, akkor szükségünk lesz az Ön e-mail címére és olyan információra, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy valóban Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa és a hírlevél küldésével egyetért. További adatok nem vagy csak önkéntes alapon kerülnek gyűjtésre. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk kiküldésére használjuk, és nem adjuk tovább harmadik feleknek. A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozásának alapja kizárólag az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Bármikor visszavonhatja adatainak és e-mail címének tárolására, valamint azoknak a hírlevél küldésére történő felhasználására adott beleegyezését például a hírlevélben levő „Leiratkozás” hivatkozásra való kattintással. A visszavonás előtt már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét nem érinti a visszavonás. A hírlevél küldésének céljára az Ön által számunkra megadott adatok a Hírlevél Ön által történő lemondásáig nálunk, ill. a hírlevélszolgáltatónknál tárolásra kerülnek, és a hírlevélről történő leiratkozás után töröljük azokat a hírlevélküldési listáról. Az általunk más célokra tárolt adatokat ez nem érinti. Miután Ön törölte magát a hírlevélküldési listáról, az Ön e-mail címe nálunk, ill. a hírlevélszolgáltatónknál egy ún. feketelistán (blacklist) kerülnek tárolásra a jövőbeni levelezés megakadályozása érdekében. A feketelistából származó adatok csak erre a célra kerülnek felhasználásra, és más adatokkal nem kerülnek összevonásra. Ez egyaránt szolgálja Önnek a hírlevelek kiküldéséről szóló jogszabályi előírások betartásához fűződő érdekeit és a mi érdekeinket (jogos érdekek a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont alapján). A feketelista tárolása időben nincs korlátozva. A megőrzés ellen tiltakozhat, amennyiben az Ön érdekei elsőbbséget élveznek a mi jogos érdekeinkkel szemben.

A CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede) vállalatot mint professzionális szolgáltatót alkalmazzuk a hírlevelek kiküldésére. Az Ön által a hírlevéllel kapcsolatban megadott adatok (pl. e-mail cím) a CleverReach szerverein kerülnek tárolásra Németországban, ill. Írországban. A Hírlevelünk CleverReach használatával történő kiküldése révén lehetővé teszi a Hírlevél címzettje viselkedésének elemzését. Ennek során pl. elemezhető, hogy a Hírlevél híreit hány címzett nyitotta meg és a Hírlevélben szereplő egyes hivatkozásokra hányszor kattintottak rá. A CleverReach Hírlevéllel kapcsolatos részletes tájékoztatást ezen a hivatkozáson talál: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Dr. Weigert - Hírlevél

Az endoNEWS INTERNATIONAL hírlevelében évente egyszer tájékoztatjuk Önt az endoszkóp-előkészítés témakörében.