neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Wateranalyses - Deskundigheid - Prestaties

Wateranalyses

Met betrekking tot de analyse van waterkwaliteit zijn wij al sinds jaar en dag deskundig partner voor ziekenhuizen, huisartspraktijken, verzorgingshuizen en machinefabrieken op het gebied van reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprocessen bij chirurgische instrumenten en minimaal invasieve instrumenten, zoals endoscopen.

De kwaliteit van het op deze terreinen ingezette water speelt met het oog op gezondheid en hygiëne een belangrijke rol. Bestanddelen in het water kunnen verkleuringen op te reinigen materiaal en corrosie op chirurgische instrumenten en machines veroorzaken. Gebruikstechnische aanbevelingen ten aanzien van waterbehandeling in industriële processen zelf alsmede ten aanzien van programma's voor reinigings- en desinfectieprocessen houden om deze reden altijd rekening met de ter beschikking staande waterkwaliteit dan wel de in overeenkomende richtlijnen of wettelijk verplicht gestelde waterkwaliteit.

Op het vlak van medische techniek is bewaking van de waterkwaliteit bij de behandeling van chirurgische instrumenten medebepalend voor de effectiviteit en betrouwbaarheid van het reinigingsproces.

In EN 285 "Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren" worden in bijlage B de vereisten vermeld ten aanzien van voedingswater en condensaat.
Het aan onze klanten aanbieden van valide en solide resultaten overeenkomstig de stand van de techniek binnen deze specifieke, veel toezicht vereisende terreinen is een onderdeel van de systeemdeskundigheid bij Dr. Weigert.

 

Kwaliteit en deskundigheid in één

Ons waterlaboratorium is gecertificeerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025.
In overeenstemming met onze bedrijfsfilosofie staat klantvoordeel altijd voorop. Betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten speelt daarbij een cruciale rol. De kwaliteit van de resultaten wordt bij Dr. Weigert veiliggesteld door een deskundig en betrokken laboratoriumteam met jarenlange ervaring in een modern chemisch laboratorium voorzien van de nieuwste technische snufjes.

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking worden zowel intra- als interlaboratoriummaatregelen voor kwaliteitswaarborging doorgevoerd. Daarbij is het naleven van geldige kwaliteitscriteria ten aanzien van analytische methoden net zo belangrijk als frequente deelname aan federale ringonderzoeken en directe vergelijkende onderzoeken met andere laboratoria.

Normen voor wateranalyses

- o.a. onderzoek van voedingswater en stoomcondensaten in het kader van EN 285
Analysemethoden in ons laboratorium (samenvatting)-----

Norm parameters geaccrediteerd
DIN 38404 deel 4: 1976 Bepaling van de temperatuur Matrix water/temperatuur
DIN EN ISO 10523:2012-04 Waterkwaliteit – bepaling van de pH-waarde Matrix water/ pH-waarde
EN 27888:1993 Bepaling van het elektrische geleidingsvermogen Matrix water/geleidingsvermogen
DIN 38409 deel 1: 1987 Bepaling van het totale droge residu/(afwijkingen: verdamping van de totale waterhoeveelheid in de verwarmingskast, gebruikte waterhoeveelheid constant 100 ml) Matrix water/totale droge residu
DIN EN ISO 10304-1:2009 Bepaling van de opgeloste anionen fluoride, chloride, nitriet, orthofosfaat, bromide, nitraat en sulfaat door middel van ionchromatografie Matrix water/chloride, orthofosfaat, nitraat, sulfaat
DIN EN ISO 14911:1999 Bepaling van de opgeloste kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ en Ba2+ door middel van ionchromatografie Matrix water/Na+, K+, Ca2+ en Mg2+
DIN 38406-16:1990 Bepaling van 7 metalen (zink, cadmium, lood, koper, nikkel, kobalt, thallium) door middel van voltammetrie Matrix water/zink, cadmium, lood, koper
Interne procedure/001 Bepaling van ijzer in gezuiverd water door middel van voltammetrie Matrix water/ijzer
DIN 38405 deel 21:1990 Fotometrische bepaling van opgelost kiezelzuur (Afwijking: Spectroquant silicaat-(kiezelzuur)-test) Matrix water/SiO2
Voor de gebruiker

Belangrijke tips voor de gebruiker

Als u in het kader van de bereiding van medische producten, of in het kader van procesvalidatie, bijvoorbeeld in verband met EN 285 of DIN EN ISO 15883 (validatie van sterilisatie- of reinigingsprocessen) of ook in de keuken de waterkwaliteit moet controleren en documenteren en hiervoor een wateranalyse nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Neem in ieder geval de volgende aanwijzingen in acht:

De analyseresultaten kunnen slechts zo goed zijn als de onderliggende bemonstering toelaat.

 • Gebruik voor de bemonstering nieuwe en ongebruikte containers van PE of PP (watermonsters in bijv. levensmiddelenverpakkingen zijn ongeschikt en mogen ook om veiligheidsredenen niet door ons in het laboratorium worden verwerkt)
 • Voor een analyse volgens de specificaties van EN 285 hebben we een waterhoeveelheid van minstens 300 ml nodig
 • Houd, indien nodig, rekening met de aanwijzingen voor bemonstering in de desbetreffende normen en de parameterrelevante conserveringsmaatregelen
 • Label de monstercontainer:
  • Monsterbeschrijving (bijv. voedingswater of condensaat)
  • Datum van de bemonstering
  • Herkomst / bemonsteringslocatie / monsternemer
  • Voeg deze informatie schriftelijk in een begeleidende notitie bij de monsters

Als u aanvullende informatie nodig heeft, bijvoorbeeld over de procedure, de verwerkingstijd en de prijzen, kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

Aanwijzingen voor monstername

In de volgende tabel vindt u een selectie van conserveringsmaatregelen die algemeen aanvaard zijn volgens de huidige stand van de techniek voor de onderliggende matrix van hoogzuiver zoutarm water (zie DIN EN ISO 5667-3 en AQS-databladen)

Parameters monstercontainer conserveringsaanwijzing
pH-waarde PE / glas Koeling
Geleidingsvermogen Glas (geen natronglas), bij voorkeur PE -
Verdampingsresidu PE / glas -
Totale hardheid (Na, K, Ca, Mg door middel van IC) PE / PP / HDPE -
IJzer PE / HDPE Verzuren met HNO3
Zware metalen PE / HDPE Verzuren met HNO3
Chloride PE / glas -
Fosfaten PE / glas Verzuren met HNO3
Kiezelzuur PE / HDPE -
  (PE of HDPE) = polyethyleen
(PP) = polypropyleen
(-) = niet nodig
 

De monsters moeten onmiddellijk naar het laboratorium worden gebracht, bij voorkeur gekoeld.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.