neodisher neomoscan

Polen | Dr. Weigert Polska SP. z.o.o.

Foundation/History: 1998

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
PL-01-531 Warszawa
Polen

Phone: 0048-22-616 02 23 / 616 02 31
Fax: 0048 22 617 81 21
e-mail: ice_pl(at)drweigert.com
web: http://www.drweigert.com.pl

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.